Jean Pierre De Kesel Recticel.PNG

 

Sinds 2016 is dhr Jean-Pierre De Kesel voorzitter van Federplast.be. Voorzitter Jean-Pierre De Kesel wenst tijdens zijn mandaat een duidelijke visie, missie en actiepunten af te spreken binnen de sector van kunststofverwerkers. Dit om iedere kunststofverwerker op eenvoudige, duidelijk wijze uiteen te zetten wat men van Federplast.be mag verwachten, hoe men de werking ervan kan kaderen.

Als uitgangspunt onderschrijft hij de huidige werking. Hij kadert eveneens, in samenspraak met zijn ondervoorzitter dhr Frédéric-Charles Bourseaux, en de leden van een Ad Hoc Werkgroep, de belangrijkste werkpunten, op basis van de volgende analyse documenten:

 • “Competitiviteitsstudie van Europese kunststofverwerkers” uitgevoerd door Dr Wieselhuber & Partner GmbH;
 • “Competitiviteitsstudie van Benelux kunststofverwerkers” uitgevoerd door Federplast.be en NRK onder leiding van en ter aanvulling van de studie van Dr Wieselhuber & Partner GmbH;

 • “Studie inzake energie intensieve industrie” uitgevoerd door Roland Berger Strategy Consultants, Nederland;

 • “Sectorbevraging innovatie” door Catalisti (voorheen FPV/FISCH);

 • “Uitbreiding sectorbevraging innovatie” door Federplast.be uitgevoerd door Agoria.Ondanks alle inspanningen(*) blijven energiekosten en loonkosten een blijvende handicap voor de sector.
(*) Incl. recente maatregelen regering zoals tax shift, ploegenarbeid,…

De studies lijken aan te tonen dat de Belgische kunststofverwerkers zich aan deze handicap wisten aan te passen door een doorgedreven innovatie op productniveau, en een doorgedreven automatisatie en robotisatie op procesniveau. Hierdoor wisten ze kosten maximaal te drukken de voorbije 20 jaar.

In een tussentijds geglobaliseerde wereld, noopt een verder wereldwijde toenemende concurrentie tot een verdere aanpassing. Hierbij is de algemene verwachting dat de productinnovatie voor producten met hoge toegevoegde waarde, in de komende 5 jaar eveneens bereikt zal worden vanuit lage loonlanden.

Het behouden van haar competitiviteit, blijft daardoor voor de sector een verder inzetten op alle deel-aspecten, zoals:

 • innovatie op productniveau ;

 • innovatie op processniveau ;

 • innovatie op gebied van business modellen :

Competitiviteit blijft hierdoor een belangrijke uitdaging, welke een sterke focus vereist.


Kunststofverwerkers & duurzaamheid:

De Belgische kunststofverwerkers hebben het voorbij decennium als koploper geïnvesteerd in duurzaamheid door ondermeer te investeren in het sluiten van materiaalkringlopen, het uitvoeren van LCA's, het opstellen van EPD's en het navorsen van Ecodesign. Sommige Belgische kunststofverwerkers zien duurzaamheid nu al als een "vanzelfsprekendheid". Als de uitgangsbasis van hun wijze van werken. Voor andere bedrijven is het absoluut nog niet duidelijk wat duurzaamheid voor hen betekent. Toch is de algemene verwachting in de competitiviteitsbevraging dat bedrijven in duurzaamheid niet alleen uitdagingen maar ook opportuniteiten zien die verder gevaloriseerd zullen en kunnen worden.

Hierbij denken kunststofverwerkers aan:

  • innovatie: als mentaliteit om de opportuniteiten aan te vatten;
  • imago: door duurzaamheid proactief voorop te stellen in externe communicatie;

  • reglementering: door een level playing field te creëren voor duurzame samenwerkingen;

  • partnerships: aan te gaan met alle schakels doorheen de waardeketen om via het “open innovatie principe” in een gesloten cluster een volgende stap naar een nog duurzamere samenleving te zetten;

  • kringloop data: als kennisbron voor het (bij)sturen van samenwerkingen, innovaties,. 


Duurzaamheid & Competitiviteit focus voor de sector voor de komende jaren

In een circulaire wereld vormen beide begrippen één houding, één visie.  Hierbij gaan “duurzaamheid” en “competitiviteit” hand in hand.

Duurzame ontwikkeling moet een driver zijn om de problemen aan te pakken en op te lossen. Innovatieve oplossingen leiden daarbij tot succes, waardoor ook de competitiviteit zal verhogen.

De overheid dient enerzijds erop toe te zien dat dergelijke innovatie verder aangemoedigd en ondersteund wordt. Anderszijds moet ervoor gewaakt worden dat het eigen overheidsbeslag, dat (ondanks de vraag naar reglementering die voor de residerende, innoverende industrie een level playing field dient te waarborgen met andere landen) niet verder toe zal nemen.
 


Prioriteiten Federplast.be 2017 - 2020

Door het clusteren van de behoeften en vragen specifiek voor de kunststofsector vanuit de twee basishoudingen “Duurzaamheid & Competitiviteit”, brengen we de behoeften van kunststofverwerkers (wat hebben bedrijven vandaag ter beschikking EN wat hebben bedrijven nodig) in kaart.

Deze analyse vertalen in acties welke Federplast.be hetzij zelf uitvoert, hetzij laat uitvoeren door haar moederorganisaties Agoria en essenscia, vormt dan ook de basisopdracht van Federplast.be. Dit doet Federplast.be op het vlak van basiswetgeving, business development, innovatie en opleiding & vorming.

 

Google+